CADEAU  TIP !  Roofvogel workshop: Falconry Experience Day
Nieuw
  
    workshop riant roofvogelen: Valkerij Lounge                 

START PAGINA Bedrijfsuitje Foto's Bedrijfsuitje Vergaderen Foto's Workshops Reacties Stage Contact

 

Vorige Pagina

Meeuwen

CHARADRIIFORMES

vogeloverlastbestrijding - meeuwen, charadriiformes, mantelmeeuw, kokmeeuwMeeuwen zitten graag op platte daken van bedrijfshallen om daar te rusten, te kroppen en te broeden. Bij dit alles laten ze uitwerpselen en braakballen achter. Ook verspreiden ze voedselresten die ze elders vinden.  Dit kan leiden tot bijzonder onhygiënische situaties en zelfs gevaar voor de volksgezondheid  

 

 

 

Enkele praktijkvoorbeelden

Compost verwerkende industrie.  Probleem: Meeuwen in de compost verwerkingshal hinderden op agressieve wijze het personeel bij hun werkzaamheden en beschadigden machines met hun uitwerpselen. Op het parkeerterrein werden de auto’s van personeel en bezoekers zo erg vervuild met uitwerpselen, dat men dagelijks de auto’s moest wassen. Oplossing: verschillende bedrijven in het gebied hebben de kosten van een valkenier gedeeld om zo het bedrijventerrein te verlossen van de vervuilende meeuwen.   

Stortplaats.  Probleem: Meeuwen foerageerden op het aangevoerde afval en namen voedsel mee naar het omliggende agrarisch gebied. Vee kauwde op sleepvuil dat mogelijk ziektes zou kunnen overbrengen waardoor de volksgezondheid in gevaar kwam. Oplossing: Fulltime aanwezigheid van een van onze valkeniers houdt de meeuwen op afstand.   

Naftatanks.  Probleem: Meeuwen vervuilden de tanks en de trappen met uitwerpselen. Personeel liep met emmers op het hoofd naar boven om zich hiertegen te beschermen. Voordat onderhoudsinspecties konden worden uitgevoerd moesten iedere keer de trappen en gangboorden worden gereinigd. Oplossing: de voortdurende aanwezigheid van onze roofvogels houden de meeuwen op afstand.

Groenteconserven fabriek.  Probleem: Meeuwen vervuilden het dak boven de productielijnen en het fabrieksterrein. Vliegen legden hun eitjes in de uitwerpselen waaruit maden ontstonden. Deze kropen naar binnen waardoor een probleem met vliegen ontstond. Oplossing: door regelmatig bezoek van onze valkeniers werd een territorium opgebouwd waardoor de meeuwen het gebied als onveilig ervaren en wegblijven.

Jachthaven. Probleem: Meeuwen vervuilden de dure plezierjachten en steigers. De jachten moesten ieder weekend worden gereinigd. Oplossing: regelmatig bezoek van een valkenier houdt de populatie op aanvaardbaar niveau.

Onze valkeniers hebben een gedegen kennis over het gedrag van de overlast veroorzakende vogels. Naast hun werkzaamheden als valkenier zullen zij ook adviseren over preventieve maatregelen om de vogeloverlast ook op de lange termijn binnen de perken te houden.

 Concreet

De overlast:

  •     Vervuiling en gevaar voor de volksgezondheidvogeloverlastbestrijding - meeuwen, charadriiformes, mantelmeeuw, kokmeeuw

Etsende werking van meeuwen uitwerpselen beschadigen gebouwen en machines. Personeel loopt risico’s op infectieziektes. Via de landbouw en veeteelt gevaar voor de volksgezondheid door uitwerpselen en transfer van afval.

  •     Gevaar

Door de uitwerpselen en de braakballen, wordt de omgeving vervuild (maden) en glad.

 

  •     Hygiëne

Uitwerpselen, sleepvuil en braakballen zijn onhygiënisch en kunnen een bron van infecties zijn. Naast deze ziektes & overlast vormen ook vliegen en maden een risico.

  

De oplossing:

  •     Wegvangen

Effect: Geen, de vrijgekomen plaats wordt direct weer ingenomen door nieuwkomers. 

  •     Weren

Door de regelmatige aanwezigheid van onze valkeniers met roofvogels ter visuele ondersteuning van een geluidsinstallatie met angstkreten erkennen de meeuwen dat het gebied voor hen onveilig is. Zij zullen dan ook het gebied gaan mijden.
Deze methode voorkomt tevens nieuw broed waardoor in het voorjaar de overlast drastisch zal zijn verminderd.

 

Effect: lange termijn door regelmatig bezoek van een van onze valkeniers.

 


 

Flora- en Faunawet:

 

Alle meeuwensoorten vallen in de Flora- en Faunawet onder de beschermde inheemse diersoorten. Hierdoor is voor verjaging een ontheffing artikel 68 nodig.

 

Voorwaarden ontheffing:

Ontheffing kan worden verleend indien aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:
- De ontheffing is in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid.
- De ontheffing is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.
- De ontheffing heeft als doel het voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.
- De ontheffing heeft als doel het voorkomen van schade aan flora en fauna.
- De ontheffing is gericht op een doel dat bij nadere wetgeving is aangegeven. De ontheffing kan worden verleend aan een faunabeheereenheid. Anderen komen hiervoor in aanmerking indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- De noodzaak tot een faunabeheerplan ontbreekt.
- De noodzaak tot tussenkomst van een faunabeheereenheid ontbreekt.
- Het gebied waarin de handelingen zich afspelen ligt niet in een gebied dat onder de zorg valt van een faunabeheereenheid.

Aanvraag:

U dient ontheffing aan te vragen bij Gedeputeerde Staten van de provincie waar de handelingen zich afspelen.

 

  

 

 

Terug naar boven...
Terug naar boven...
 

         Birds@Work          Mobiel  0651 999 251          Fax  084-729 3316         Email  vraag@valkenieren.nl

            ® 'Valkerij Proeverij' is a registrated trademark
            Copyright © 2004 Birds@Work
22 december 2008