CADEAU  TIP !  Roofvogel workshop: Falconry Experience Day
Nieuw
  
    workshop riant roofvogelen: Valkerij Lounge                 

START PAGINA Bedrijfsuitje Foto's Bedrijfsuitje Vergaderen Foto's Workshops Reacties Stage Contact

 

Vorige Pagina

Kraaien

                                                                                            CORVUS

De kauw, kraai en roek zijn een groeiend probleem. Omdat deze vogels cultuurvolgers zijn, passen ze zich makkelijk aan onze levensstijl aan. Door de almaar groeiende populaties gaan de kraaiachtigen naast de (kerk)torens en kleinschalige natuurelementen ook andere leefgebieden dichtbij de mens opzoeken. 

 Enkele praktijkvoorbeelden

Stortplaats.  Probleem: Kraaien foerageerden op het aangevoerde afval en namen voedsel mee naar het omliggende agrarisch gebied. Vee kauwde op voorwerpen die mogelijk ziektes kunnen overbrengen waardoor de volksgezondheid in gevaar kwam. Oplossing: Fulltime aanwezigheid van een van onze valkenier met roofvogels houdt de kraaien op afstand.   

Golfterrein. Probleem: Kraaien maakten de greens kapot om op insectenlarven (engerlingen en emelten) te jagen onder de grasmat. Oplossing: regelmatig bezoek van een valkenier houdt de populatie op aanvaardbaar niveau.

Onze valkeniers hebben een gedegen kennis over het gedrag van de overlast veroorzakende vogels. Naast hun werkzaamheden als valkenier zullen zij ook adviseren over preventieve maatregelen om de vogeloverlast ook op de lange termijn binnen de perken te houden.

 Concreet

De overlast:

  •     Land- en tuinbouwschade

Foerageren op velden en weilanden. Schade aan kuilhopen, pasgezaaide gewassen en nesten van beschermde weidevogels.

  •     Schade aan recreatieterreinen  

Golf- en voetbalterreinen kunnen schade aan de grasmat oplopen doordat de kraaiachtigen op zoek gaan naar engerlingen en emelten onder het gras.

  •     Geluidsoverlast en stank in woonkernen  

Dit is een van de problemen bij kraaiachtigen. De hele nacht door krijsen de kraaiachtigen. Omwonenden kunnen hierdoor de slaap niet vatten.

De vervuiling is ongekend. Alles wat zich rond de slaapplaats bevindt, wordt zwaar vervuild door de kilo's uitwerpselen die de vogels elke avond weer opnieuw achterlaten.

De oplossing:

  •     Vergunning niet altijd noodzakelijk

Voor een aantal oplossingen (kraaienvangkooi) geldt dat er een provinciale ontheffing nodig is. Bij bestrijding ter voorkoming van schade aan landbouw, visserij en bossen is er geen ontheffing noodzakelijk, per 1 april 2004 zijn kraaien, kauwen etc. vrijgesteld.  

 

Schadebestrijding primair op locatie waar schade zich voordoet

Bestrijding van schade door het vangen en of doden van dieren dient in beginsel slechts plaats te vinden op de locatie of percelen waarop de schade aanwezig is of dreigt te ontstaan. Buiten de reguliere rust- en verblijfplaatsen, dus op de schadelocaties, dienen redelijke inspanningen te worden geleverd inzake het toepassen van schadepreventie, -bestrijding en verjaging om het betreffende belang te beschermen. Onder redelijke inspanning bij schadepreventie wordt verstaan het toepassen van ten minste twee in het Handboek Faunaschade van het Faunafonds genoemde preventiemiddelen, gerelateerd aan de schadeveroorzakende soort.
Een te beschermen belang kan bijvoorbeeld het belang van het voorkomen van schade aan landbouwgewassen zijn. Indien dit onvoldoende mogelijkheden biedt om het betreffende belang te beschermen is bestrijding buiten de schadelocatie mogelijk als daarmee een redelijke bijdrage wordt geleverd aan de bescherming van het betreffende belang. 

  •     Wegvangen 

Effect: Geen tot weinig, de vrijgekomen plaats wordt direct ingenomen. 

  •     Verjagen en/of Weren                                                                                                                

Door de voortdurende of regelmatige aanwezigheid van onze valkeniers met roofvogels erkennen de kraaiachtigen dat het gebied voor hen onveilig is.

Effect: lange termijn door regelmatig bezoek van een van onze valkeniers.

 

Terug naar boven...
Terug naar boven...
 

         Birds@Work          Mobiel  0651 999 251          Fax  084-729 3316         Email  vraag@valkenieren.nl

            'Valkerij Proeverij' is a registrated trademark
            Copyright 2004 Birds@Work
22 december 2008